dependencia.info

Alguns aspectes sobre la proposta de modificació del Decret 284/1996

miércoles 19 de febrero de 2020, 02:50h
Esmeralda Cortecero, abogada y asesora jurídica de residencias.
Esmeralda Cortecero, abogada y asesora jurídica de residencias.

El passat 12 de febrer es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya l’EDICTE pel que es sotmet a informació pública el Projecte de Decret de modificació del Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del Sistema Català de Serveis Socials.

Aquesta proposta sorgeix després d’una fase prèvia participativa durant el 2019, com a consulta pública prèvia a l’elaboració de normes, en que diferents entitats i persones a títol individual van realitzar al.legacions, i que molts d’ells no han quedat satisfets per no haver-se incorporat les seves apreciacions a la proposta de modificació del Decret en qüestió.

Després d’una lectura de la documentació hom es pot adonar que hi ha hagut qüestions no analitzades correctament i que m’agradaria exposar.

ASPECTES DE L’IMPACTE ECONÒMIC

Hi ha dos aspectes que farien modificar l’anàlisi:

  1. Retribució anual del personal no qualificat:

El càlcul s’ha fet sobre el salari que marca el conveni, però s’ha de tenir en compte que hi ha hagut increments del SMI (Salari Mínim Interprofessional), que fa que el seu valor sigui superior al que marca el conveni, i per tant, en el moment de calcular els increments econòmics que suposarà aquesta modificació s’hauria d’aplicar el SMI.

  1. Plus de nocturnitat:

La modificació del Decret incrementa de forma molt important el personal que hauria de treballar per la nit als centres. Aquestes persones han de cobrar un plus de nocturnitat tal i com preveu el conveni i no s’ha tingut en compte en l’impacte econòmic.

Així mateix, aquest plus de nocturnitat que s’haurà d’abonar a l’increment del personal de nit no sols afecta a les residències privades, sinó que també ho fa als centres col.laboradors i concertats; i tampoc s’ha tingut en compte, ja que l’informe només calcula els sobrecostos que tindria als centres privats.

ASPECTES DE L’ESPECIFICACIÓ DE RATIS D’ATENCIÓ INDIRECTA

El nou decret vol especificar:

"També cal disposar de personal d’atenció indirecta en una proporció professional/persona atesa

no inferior al 0,11, que garanteixi que el còmput anual d’hores es distribueix uniformement i amb freqüència setmanal. Es considera personal d’atenció indirecta el de neteja, en una proporció professional/persona atesa no inferior a 0,040; el de cuina, en una proporció professional/persona atesa no inferior a 0,030; el de bugaderia, en una proporció professional/persona atesa no inferior a 0,024; el de manteniment, administració, direcció tècnica i les funcions d’altre personal que quedi acreditat, en una proporció no inferior a 0,016, que garanteixi la dedicació de la direcció tècnica que preveu l’article 20.3 d’aquest Decret, i que en tot cas no ha de ser inferior a 10 hores setmanals".

Actualment els centres, al no especificar les categories de l’atenció indirecta disposen el personal en funció de la seva organització, necessitats o especialització. El fet d’establir ara uns ratis per a cada categoria, encara que hi hagi una moratòria, fa que s’hagi de reestructurar les plantilles, i aquest fet pot arribar a comportar uns sobrecostos a les entitats per la impossibilitat d’adaptació de membres del seu personal a les categories que possiblement incrementaran les seves ratis.

Encara que es veuen que podrien faltar aquestes dades i segurament algunes més, per comprovar l’impacte real que tindrà la modificació del Decret, s’hauria de reflexionar sobre la conclusió:

Els càlculs efectuats pel Servei d’Inspecció i Registre en 7,1ME el cost que suposarà a les residències privades l’augment de les jornades laborals del personal afectat.

L’aprovació d’aquest projecte de Decret, per tant, no suposa increment de la despesa pública pressupostada, atès que les residències de la Xarxa Pública ja compleixen amb les ràtios d’atenció directa i indirecta que es preveu en el Decret”

Una normativa que té el seu impacte econòmic sense afectar a la despesa pública, però si a les entitats, s’ha tirar endavant sense altres reflexions?

Esmeralda Cortecero, advocada i assessora jurídica de residències

Vea más residencias en Barcelona

Valora esta noticia
4,3
(6 votos)
¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)    No(0)

+
0 comentarios