dependencia.info

El Superdirector

Por José Luis Monserrat
miércoles 19 de febrero de 2020, 02:36h
José Luis Monserrat, director de una residencia de 166 plazas.
Ampliar
José Luis Monserrat, director de una residencia de 166 plazas.

Uno de los puestos claves en el funcionamiento de todo establecimiento residencial para persones mayores asistidas es el director, y que ha de cumplir una gran cantidad y variadas funciones descritas en la normativa. Así podemos encontrar que como mínimo ha de cumplir:

Extracte del Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del Sistema català de serveis socials, modificat pel Decret 176/2000, de 15 de maig (DOGC de 26 de maig de 2000)

Article 18.9 Tots els establiments hauran de disposar d’un tauler d’anuncis en un espai concorregut pels usuaris en el qual, com a mínim, hauran d’exposar-hi:

..... h) Horari d’atenció als familiars i usuaris per part del director tècnic i del responsable higienicosanitari.

Article 20.1 Els serveis i establiments socials comptaran amb personal suficient, d’acord amb l’establert a la tipologia de l’annex d’aquesta disposició. Comptaran també amb una persona responsable de la direcció tècnica amb capacitació professional.

Article 20.2 El director tècnic dirigeix el servei d’atenció que han de rebre els usuaris amb independència que pugui dur a terme altres funcions d’organització i administratives.

20.3 La dedicació del director tècnic en els serveis de centres residencials de més de 50 places serà, com a mínim, de 30 hores setmanals o proporció equivalent quan el nombre sigui inferior. En tot cas, la dedicació per servei residencial no serà inferior a 10 hores.

Article 20.4 Els establiments residencials hauran de comptar amb el suport d’un responsable sanitari, amb titulació idònia, que es responsabilitzi juntament amb el director dels aspectes següents:

 1. Accés dels usuaris als recursos sanitaris públics sense perjudici de l’existència d’altres recursos sanitaris.
 2. Correcta organització i administració dels medicaments.
 3. Supervisió dels menús que se serveixen i del seu ajustament a les pautes d’alimentació contingudes a l’expedient assistencial.
 4. Actualització de les dades que consten en el document de control assistencial de cada resident.
 5. Condicions higièniques de l’establiment, dels usuaris i del personal
 6. Elaboració dels protocols necessaris per una correcta atenció dels usuaris i de la seva aplicació.

En el caso de establecimientos que gestionen plazas públicas, encontramos que al director se le encomiendan más funciones, como se puede encontrar en las prescripciones técnicas de los pliegos:

El director tècnic a més de les funcions previstes a l’article 20 del Decret 284/96, de 23 de juliol, modificat per del Decret 176/2000, de 15 de maig, haurà de:

 1. Vetllar pel compliment de tots els requisits establerts a la normativa vigent i els descrits en aquesta Ordre.
 2. Elaborar la memòria anual que li sol·liciti el Departament d’Acció Social i Ciutadania, en què s’avaluï, amb criteris objectius, el grau de qualitat dels serveis i el grau de satisfacció dels residents. Participar en l’avaluació i gestió del centre.
 3. Garantir durant les hores de prestació del servei una atenció integral de qualitat, amb confort i seguretat, per a la totalitat dels residents.
 4. Promoure la formació continuada i el reciclatge de tot el personal que presta serveis a l’establiment, facilitant l’accés a la formació. Garantir el compliment del contracte, del reglament de règim intern, les obligacions dels usuaris i la lliure voluntat d’ingrés o de permanència a l’establiment i el respecte als seus drets.
 5. Garantir el compliment del contracte, del reglament de règim intern, les obligacions dels residents i la lliure voluntat d’ingrés o de permanència dels residents a l’establiment i el respecte als drets dels residents.
 6. Donar resposta escrita a les queixes o als suggeriments que presentin per escrit els usuaris o les seves famílies. Informar a les famílies de tots els temes que els resultin del seu interès. g. Garantir la fiabilitat de les dades que sol·liciti el Departament d’Acció Social i Ciutadania.

Cómo se puede observar existen muchísimas funciones y responsabilidades que un director ha de asumir, y que ha de intentar siempre hacer con la máixima diligencia en intensas jornadas

Actualmente el epígrafe 2.3.2.b) en el apartado de personal, de anexo del Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del Sistema Català de Serveis Socials dice:

Personal: han de disposar d’un responsable de la direcció tècnica del servei. L’absència física puntual del responsable de la direcció haurà d’estar coberta per una persona que el substitueixi. També disposaran de personal d’atenció directa en una proporció persona/atès no inferior al 0,25, garantint en tot moment la presencia continuada d’aquest tipus de personal en nombre suficient segons les necessitats de les persones ateses. Tanmateix hauran de disposar de personal d’atenció indirecta en una proporció persona/atès no inferior al 0,10. Es considerarà personal d’atenció indirecta el de manteniment, neteja, cuina, bugaderia, administració i la proporció de funcions d’altre personal que quedi acreditat.

En horari nocturn, el personal d’atenció serà d’una persona fins a 35 residents, a més d’una altra localitzable; de 36 fins a 80 residents, dues persones; de 81 fins a 110 residents, dues persones, a més d’una altra de localitzable; de 111 fins a 150 residents, tres persones; a partir de 151, tres persones més una altra per cada 50 residents o fracció.

La semana pasada, se publicó la propuesta de modificación del apartado relativo al personal, del anexo del Decret 284/1996 de 23 de juliol, de regulació del Sistema de Català de Serveis Socials, para que quede redactado de la siguiente forma:

“Personal: disposar del personal d’atenció directa en una proporció professional/persona atesa no inferior al 0,28, que garanteixi que el còmput anual d’hores es distribueix uniformement i amb freqüència setmanal. Es consideren personal d’atenció directa els auxiliars de gerontologia o equivalent, els professionals del grup sanitari (diplomat/ada en infermeria, metge/essa i fisioterapeuta) i els professionals del grup social (educador/a social, terapeuta ocupacional, diplomat/ada en treball social, i psicòleg/òloga).

”La ràtio de presència física mínima de personal d’atenció directa ha de ser d’1/15 en horari diürn, de 7 a 21 hores. En el còmput d’aquesta ràtio s’inclou la dedicació d’1 hora/setmana per professional/persona atesa d’un professional del grup social o sanitari.

”En horari nocturn, de 21 a 7 hores, l’atenció s’ha de garantir amb una ràtio de presència física d’auxiliars de gerontologia d’1/35.

”En tot cas, cal garantir a les residències, durant les 24 hores del dia, la presència física continuada d’un mínim de dos professionals.

”També cal disposar de personal d’atenció indirecta en una proporció professional/persona atesa

no inferior al 0,11, que garanteixi que el còmput anual d’hores es distribueix uniformement i amb freqüència setmanal. Es considera personal d’atenció indirecta el de neteja, en una proporció professional/persona atesa no inferior a 0,040; el de cuina, en una proporció professional/persona atesa no inferior a 0,030; el de bugaderia, en una proporció professional/persona atesa no inferior a 0,024; el de manteniment, administració, direcció tècnica i les funcions d’altre personal que quedi acreditat, en una proporció no inferior a 0,016, que garanteixi la dedicació de la direcció tècnica que preveu l’article 20.3 d’aquest Decret, i que en tot cas no ha de ser inferior a 10 hores setmanals.

”En cas que el servei de cuina es presti mitjançant un servei de càtering, el centre ha de disposar de personal de cuina en una proporció professional/persona atesa no inferior a 0,008.

”Quan el servei de bugaderia es presti mitjançant una empresa externa, el centre ha de disposar de personal en una proporció professional/persona atesa no inferior al 0,008”.

Aunque entre las funciones del director residencial esté la de atender a usuarios y familiares, es considerado como personal de atención indirecta y la nueva propuesta va a afectar en gran medida a la organización de todo este personal.

Actualmente existe un ratio genérico de atención indirecta (0,10 persona por usuario) y en la que cada centro puede asignarlo en función de su organización, necesidades o especialización de centro, pero con las excepciones de ratio mínimos de director establecida en la normativa (Artículo 20.3 del Decreto 284/1996). La modificación pretende, además de incrementarlo ligeramente a 0,11, regular los ratios para muchas de las categorías de atención indirecta, concretamente las proporciones serían:

 • 0,040 para limpieza
 • 0,030 para cocina
 • 0,024 para lavandería
 • 0,016 para mantenimiento, administración, dirección técnica y las funciones de otro personal que quede acreditado (sin modificar el ratio de director del 20.3 del Decret 284/1996).

Si se aprueba la modificación, ¿cómo afectaría a la atención indirecta? Si ponemos un ejemplo se puede ver mucho más claro.

Si suponemos una residencia de 50 usuarios los ratios quedarían de la siguiente forma:

 • 2,0 personas de limpieza
 • 1,5 personas en cocina
 • 1,2 personas en lavandería
 • 0,8 personas para mantenimiento, administración, dirección técnica y otras funciones.

El articulo 20.3 marca una dedicación mínima de 30h/semanales para un director en una residencia de 50 plazas, que equivaldría a 0,75 personas.

Cómo se puede ver el director ya cubre casi el cupo del último ratio de personal de atención indirecta.

Para el buen funcionamiento de un centro nos encontramos que se ha de:

 • Atender llamadas
 • Recibir a visitas
 • Gestionar facturación y cobros de usuarios y administraciones
 • Tener un buen mantenimiento de las instalaciones, en el que incluya un buen aspecto de jardines.
 • Recepcionar pedidos como pañales u otros materiales
 • Gestión de personal: contrataciones, gestión de incidencias, planificación, prevención de riesgos, gestión de nóminas y pagos de las mismas...
 • Y muchas otras no descritas pero igualmente necesarias.

Si el director no cuenta con el personal de mantenimiento, administración y otras funciones, se entiende, que como responsable del buen funcionamiento del centro, estas funciones han de recaer sobre él, además de todas las obligaciones descritas en la normativa comentada anteriormente.

Dependiendo del tamaño de los Centros, la repercusión de la carga de trabajo en el Director, podría variar, en cuanto que en Centros de mayor capacidad el cálculo de la ratio, permitiría disponer de otros profesionales, no así en centros más pequeños, pero resulta evidente que será muy difícil cumplir con todas las funciones.

Siempre he considerado que un director ha de ser una persona muy competente y hecha de otra pasta para cumplir con todas las obligaciones, pero si sucede lo descrito, un director se habrá de convertir en un SUPERDIRECTOR para poder hacer frente a todas las funciones.

Jose Luís Monserrat, director de una residencia de 166 plazas

Más residencias en Tarragona

Valora esta noticia
4,4
(5 votos)
¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)    No(0)

+
0 comentarios